استخدام واحد فنی
فرم استخدام مربوط به پرسنل واحد فنی
میزان تسلط شما به زبان انگلیسی و ترجمه متون
میزان تسلط شما به کامپیوتر، اینترنت و دنیای دیجیتال
در کدام قسمت از بخش فنی تمایل به همکاری دارید؟

منو اصلی